Archiwum | Uncategorized RSS feed for this section

OBSERWATORIUM MIEJSKIE: ZASOBY część 2 – seminarium + warsztaty terenowe

8 Czer

13254028_494086037450269_2585562239976361020_n

Obserwatorium Miejskie: Zasoby
część 2 // seminarium i warsztaty
Galeria Miłość
10-11 czerwca 2016

Obserwatorium Miejskie jest festiwalem realizowanym w przestrzeni miejskiej Torunia od 2012 roku. Projekt, powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego!, skupia się na zjawiskach peryferyjnych, osobnych i efemerycznych.

Tegoroczna edycja festiwalu miejskiego OM ucieka od przestrzeni i miejsc w kierunku świata rozumianego jako rezerwuar zasobów. Będziemy przyglądać się procesom produkcji, kumulacji, wyczerpywania i niszczenia rzeczy, wiedzy, kapitału. Interesuje nas rzeczywistość rozumiana jako nieustanny przepływ rozmaicie wartościowanej materii. Miasto w tym układzie jest miejscem szczególnej koncentracji różnorakich dóbr, w tym zasobów ludzkich potocznie zwanych ludźmi. Dookoła zaś jest świat rzeczy rozproszonych, opisywanych jako przyroda i rozumianych jako coś-dla-nas. Spróbujemy więc w trakcie procesu badania miasta, wspólnej wymiany wiedzy i generowania produktów artystycznych odnaleźć ukryty wymiar materialności współczesnego życia.

// SEMINARIUM I DYSKUSJA
10 czerwca
godz: 18:00 – 21:00

~ Zasoby – pomiędzy dramatem wspólnego pastwiska a nieograniczoną kreatywnością.

dr Michał Moszyński – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Toruniu

~ Fenomen archiwum we współczesnej humanistyce.

Piotr Bewicz – doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK, studiował na uniwersytecie Le Mirail we Francji, stypendysta Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacji Lanckoronskich w Londynie. Główne zainteresowania badawcze to zwrot archiwalny, współczesna historiografia i pamięć historyczna.

~ Hodowla jeleniowatych w Kosewie Górnym

Paweł Bogdaszewski – ekolog, pracownik Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii w Kosewie Górnym, Polskiej Akademii Nauk

~ Dyskusja „Z czego konstruujemy miasto?”

// WARSZTATY TERENOWE
11 czerwca
godz: 10:00 – 18:00

Objazd badawczy po wybranych miejscach Torunia i okolicy w poszukiwaniu inspirujących rzeczy, ludzi i miejsc.

Uczestnikami będą zaproszeni do projektu artyści oraz każdy chętny po uprzednim kontakcie.

Artyści uczestniczący w projekcie:
Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, od rzeczy skład (Kora Kowalska i Pamela Granatowski), Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła, Michał Połomski, Katarzyna Stępień

Kuratorzy:
Maria Niemyjska / Marcin Zalewski / Natalia Wiśniewska & Piotr Lisowski

~

Organizator:
Fundacja Smacznego! / Fundacja Wybudowania / Galeria Miłość
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklamy

OBSERWATORIUM MIEJSKIE 2016: ZASOBY

8 Czer

13335967_10208227472542764_7768426908839912713_n

 

Obserwatorium Miejskie: Zasoby // cześć 1
spotkanie otwierające projekt

Galeria Miłość
05.05.2016, godz 18:00

Spotkanie ma charakter warsztatowy i zapoznawczy, niemniej pozostaje otwarte dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.

Artyści: Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, od rzeczy skład (Kora Kowalska i Pamela Granatowski), Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła, Michał Połomski, Katarzyna Stępień

Kuratorzy: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące piątą edycję „Obserwatorium Miejskiego”. Projekt zakłada rozłożone w czasie działanie – obejmujące spotkania, spacery, dyskusje, ale także seminarium, plener oraz wystawę – oparte na współpracy w interdyscyplinarnym zespole artystów, kuratorów i badaczy różnych dziedzin (biologii, ekologii, ekonomii, socjologii) zogniskowane wokół hasła „zasoby”.

Kategoria zasobów jest obecnie bardzo często używana do naukowego, a także potocznego opisu kluczowych dla człowieka sektorów: gospodarki, zaopatrzenia w energię, ochrony przyrody, itd. Dlatego też dostrzegamy potrzebę podjęcia szerszego humanistycznego i artystycznego namysłu nad tą kategorią.

Projekt zakłada wykorzystanie lokalnego kontekstu Torunia dotykając kwestii życia ludności, estetyki miejskiej, historii lokalnej, itp. W planowanej edycji, mimo, że wybrany został temat uniwersalny, także uwzględniony będzie kontekst lokalny – materiałem do pracy dla artystów będą zasoby lokalne (struktury społeczne, organizacja zasobów komunalnych w Toruniu, problemy ekologiczne regionu, itp.)

Prezentacja wymienionych zjawisk odbędzie się z uwzględnieniem dwóch (w wielu przypadkach nakładających się ze sobą) perspektyw, ważnych dla współczesnej kultury: kontekst makroskali wykorzystanie naukowych badań dotyczących zjawisk zachodzących w makroskali: np. wyczerpywanie zasobów naturalnych na masową skalę, globalne procesy związane ze zmianami klimatycznymi, znaczenie ekonomicznej kategorii zasobów w zarządzaniu dużymi wspólnotami kulturowymi i gospodarczymi (kraj, miasto, międzynarodowa korporacja). Kontekst mikroskali badanie metodami naukowymi i autorskimi (artystycznymi) dróg oddziaływanie zjawisk globalnych na jednostki, obserwacja efektów tych zjawisk w bezpośrednim otoczeniu kulturowym artystów i badaczy oraz uwzględnienie ich empirycznego doświadczenia i specyfiki lokalnego kontekstu, w którym projekt będzie realizowany, obserwacja lokalnych zjawisk przyrodniczych, związanych z regionem problemów ekologicznych czy gospodarczych (np. funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej) i rozważanie ich na tle globalnych zjawisk.

Organizator:
Fundacja smacznego!
Galeria Miłość
Fundacja Wybudowania

PROGRAM Obserwatorium Miejskie 2015: GRANICE

24 Maj

Po pierwszym kwietniowym spotkaniu inauguracyjnym projekt zapraszamy na kolejne, które również pozostają otwarte dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.

Spotkanie inaugurujące czwartą już edycję „Obserwatorium Miejskiego” odbyło się 29.04.2015, o godz 19:00 w Galerii Miłość w Toruniu.

W planach było zaprezentowanie relacji z balansującej pomiędzy turystyką, a dryfem wyprawy na krańce miasta Torunia i dyskusja o koncepcjach granicy, krawędzi i peryferium.

Spotkanie miało charakter warsztatowy i zapoznawczy,  otwarte dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.
PROGRAM

.
11039878_376885082503699_9086605990033071801_o
\\ Spotkanie z mieszkańcami osiedla Stawki
17 czerwca, godz. 18
miejsce: skwer przy ulicy Hallera

Społeczność lokalna próbuje przywrócić ten teren mieszkańcom i poszukuje sprzymierzeńców w procesie odzyskiwania zaniedbanej przestrzeni. Zapraszamy artystów biorących udział w Obserwatorium Miejskim, mieszkańców zainteresowanych sztuką w przestrzeni publicznej oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie na Stawkach. Najważniejsze pytanie spotkania brzmi jakie są wspólne punkty zainteresowania mieszkańców Stawek i artystów? Poszukamy problemów, konfliktów i porozmawiamy o możliwości rozwiązywania ich za pomocą realizacji artystycznych.

\\ Peryferyjność i graniczność miasta – seminarium
18 czerwca, godz 16-21
miejsce: Galeria Miłość

* Centrum – peryferia. Między etnografią, animacją i sztuką – wykład Ewy Chomickiej

* Centra i peryferie życia społecznego mieszkańców stref podmiejskich małych i średnich miast Dolnego Śląska – wykład dr Katarzyny Kajdanek

*Co ogranicza miasto?
Dyskusja / uczestnicy: Konrad Burzyński, dr hab. Katarzyna Kajdanek, Aleksandra Lewandowska, Ewa Chomicka, Anna Stasiak, Tomiasz Jędrak

Ewa Chomicka

Polonistka, etnolożka, animatorka kultury, absolwentka studiów muzealniczych i kuratorskich. Realizatorka projektów badawczych, edukacyjnych, twórczych. Wraz z Tomaszem Rakowskim z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i zespołem Kolektywu Terenowego realizowała projekty „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego” i „Etnografia – animacja – sztuka”, stanowiące próbę zbudowania nowej perspektywy poznawczej i antropologicznej w dyskusji nt. lokalnego rozwoju. Na co dzień pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie koordynuje m.in. program rezydencji artystycznych.

Katarzyna Kajdanek

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze lokuje w obszarze socjologii miasta (szczególnie interesuje się  procesem suburbanizacji) i socjologii wsi (uwagę  poświęca rozwojowi wielofunkcyjnemu wsi). Autorka dwóch książek o współczesnej suburbanizacji w Polsce: Pomiędzy  miastem a wsią oraz Suburbanizacja po polsku.

Aleksandra Lewandowska

Absolwentka geografii, ochrony środowiska i filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie doktorantka w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, jej zainteresowanie badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z geografią miasta, geografią społeczno-ekonomiczną, ekologią miasta, rozwojem zrównoważonym i ochroną środowiska

Anna Stasiak

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Przedmiotem działania MPU jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonywanie studiów, analiz i koncepcji dotyczących rozwoju przestrzennego Torunia.

Konrad Burzyński

Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej zajmujący się młodzieżą z osiedla socjalnego na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Zajmuje się edukacją, a także krytyką muzyczną.

Tobiasz Jędrak

Urodzony w 1985 r interdyscyplinarny twórca. Studiował  teatrologię  i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej ASP, gdzie obronił  pracę  dyplomową Wszystkie domy Jana Sohlego (fragmenty). Obecnie jest studentem Wydziału Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spaceru jako medium artystycznego. Aktywnoś ć  twórcza Jędraka wynika z traktowania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru. Obiekty małej architektury stają  się  dla niego instrumentami muzycznymi, a miejsca porzucone i peryferyjne stanowią  punkt wyjśc i a
do projektowania tras, którymi przeprowadzani są zaproszeni ludzie

\\ Warsztaty terenowe
19-20 czerwca
miejsce: pogranicza Torunia

Podczas dwóch kolejnych dni zapraszamy na warsztat w terenie, gdzie wybierzemy się wraz z artystami i zainteresowanymi osobami w miejsca na pograniczu Torunia w celu rekonesansu i głębszemu wejściu w interesującą nas przestrzeń.

Artyści uczestniczący w projekcie:
Piotr Bujak, Magdalena Kosek, Katarzyna Malejka, Dominik Stanisławski, Tytus Szabelski, Magdalena Węgrzyn

31 lipca – 2 sierpnia – plener artystyczny
22 sierpnia – wystawa podsumowująca plener w Galerii Miłość
Reklamy

OBSERWATORIUM MIEJSKIE 2015: GRANICE

24 Maj

11161731_367462050112669_6197357004692798974_o

W tegorocznej edycji „Obserwatorium miejskiego: Granice” Fundacja Smacznego! planuje poszukiwania artystyczne poza obszarem centrum miasta. Projekt zakłada artystyczne badanie miejsc znaczących dla obecnego i przyszłego charakteru Torunia jako miasta rozwijającego się i zmieniającego także poza obszarem Starówki. Zaproszeni artyści z terenu całej Polski, wraz ze specjalistami z dziedziny antropologii, urbanistyki i ekologii, podejmą się twórczej analizy i komentarza na temat peryferyjnych i granicznych dzielnic Torunia. Przeniesiemy twórczość artystyczną w miejsca na co dzień jej pozbawione, osadzając „Obserwatorium” w unikalnym kontekście miejskim. Zarazem podjęty temat rozlewania się miast i peryferii od kilku lat stale gości w rozważaniach nad przyszłością miast polskich, rozwoju krajobrazu kulturowego oraz związanych z tym szans i zagrożeń.

W założeniu projektu nie dominuje czysto logistyczne, pragmatyczne spojrzenie na dzielnice peryferyjne. Chodzi raczej o zastanowienie się nad ich potencjałem kulturotwórczym, a także o zbadanie ich charakteru: celem projektu będzie przeanalizowanie dlaczego w określonych warunkach historyczno-kulturowych, tak a nie inaczej wspomniane dzielnice się ukształtowały, w jakim kierunku przebiega ekspansja miasta i dlaczego; jakie miejsce zajmują te dzielnice w miejskim organizmie. Większość działań kulturalnych odbywa się w centrum miasta – tam mieszczą się zarówno publiczne instytucje kultury, jak również tam działa duża część organizacji pozarządowych. Brakuje działań sprzyjających poznawaniu dzielnic oddalonych od centrum – często pozostają one białą plamą na mapie także dla wieloletnich mieszkańców Torunia. Projekt jest odpowiedzią fundacji smacznego! na ten stan rzeczy. Zrealizowane w jego ramach badania i prace artystyczne dadzą wielu odbiorcom możliwość poznania i docenienia miejskich peryferiów, a mieszkańcom tych dzielnic pozwolą spojrzeć świeżym okiem na ich miejsce zamieszkania.

Zapraszamy do śledzenia rozwoju projektu w tym roku i wypatrywania rogatek miasta!

Organizator:
Fundacja smacznego!
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/
Galeria Miłość

Kuratorzy:
Maria Niemyjska // Marcin Zalewski // Galeria Miłość

Reklamy

Fotorelacja wernisażu + Katalog do wystawy poplenerowej Propozycje dla Torunia | CSW Toruń | 14-30 XI 2014

24 Maj

PROPOZYCJE-PLAKAT_MEDIUM

KATALOG DO POBRANIA [PDF]

Propozycje dla Torunia_2014_Obserwatorium Miejskie_Fundacja smacznego

Fotorelacja z wernisażu wystawy:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.636848186420427.1073741840.394423040662944&type=3

10644521_750764051644217_6901280324960165555_n

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.636848186420427.1073741840.394423040662944&type=3

Reklamy

Wernisaż poplenerowej wystawy | Obserwatorium Miejskie: Propozycje dla Torunia + PRZEprojekt: Nowe Propozycje

1 List

IMG_3312

Wystawa presentująca prace i projekty prac powstałe podczas trwania pleneru artystycznego w dniach 7-10 sierpnia 2014 w Toruniu. Podsumowanie tegorocznych edycji projektów Obserwatorium Miejskie oraz PRZEprojekt.
_____

Artyści:
Karolina Freino, Małgorzata Szymankiewicz, Szymon Kobylarz, Krystian Truth Czaplicki, Łukasz Surowiec, Adam Witkowski, Veronika Barankova, Magdalena Kosek, Bogna Morawska, Mariusz Pacek, Agata Polny , Katarzyna Stępień, Alicja Szukuć, Dorota Hadrian, Julia Lubiejewska

Kuratorzy: Cezary Lisowski, Marta Kołacz, Piotr Lisowski
Współpraca: Maria Niemyjska
_____

Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej ‚Znaki Czasu’ (parter: niecka CSW) potrwa do 30 listopada 2014.
Wystawie towarzyszyć będzie publikacja – katalog.

Serdecznie zapraszamy!

_____

Organizatorzy:
Fundacja smacznego (tasty! Foundation)
CSW Toruń
PRZEprojekt

Partnerzy:
Gmina Miasta Toruń
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Patronat:
Kulturalny Toruń
Platforma Kultury
Mapa Kultury
kulturaonline.pl
Menażeria

______

Projekt Obserwatorium Miejskie: Propozycje dla Torunia jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

DOŁĄCZ do wydarzenia na Facebook’u.

Reklamy

Ogłaszamy artystów OBSERWATORIUM MIEJSKIEGO 2014

19 Czer

Oto oficjalna lista artystów, którzy wezmą udział w tegorocznym Obserwatorium Miejskim 2014: PROPOZYCJE dla Torunia:

^ Karolina Freino
^ Małgorzata Szymankiewicz
^ Szymon Kobylarz
^ Krystian Truth Czaplicki
^ Łukasz Surowiec
^ Adam Witkowski

 

Niedługo przedstawimy bliżej sylwetki twórców biorących udział w tegorocznym plenerze artystycznym.

Zachęcamy do śledzenia wpisów!

 

Reklamy

POSZUKUJEMY zwinnych rąk! | Obserwatorium Miejskie: Propozycje dla Torunia

1 Maj

Obrazek

 

⚥ Jeśli lubisz warzywa/owoce i poranne krzątanie się w kuchni w warunkach plenerowych, a co ważniejsze masz chwilę czasu, żeby nam pomóc w czasie trwania tegorocznej edycji festiwalu Obserwatorium Miejskie – ZAPRASZAMY!

Szukamy wolontariuszy do współpracy przy pracach okołofestiwalowych, nie tylko kuchennych.
Sami jeszcze nie wiemy dokładnie jakich, więc przygoda na pewno zapewniona! 

Czas: czerwiec – lipiec – sierpień 2014
Miejsce: Toruń

ZGŁASZAJ SIĘ, PYTAJ
pod e-mail: fundacjasmacznego@gmail.com
z dopiskiem w tytule: ‚WOLO | OM: 2014’

Napisz kilka słów o sobie oraz o tym dlaczego chcesz nam pomóc, jaki w tym widzisz cel dla siebie.

ϟ Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca!

ϟ Spotkanie organizacyjne: TBA.

Więcej o festiwalu tutaj: https://fundacjasmacznego.wordpress.com/2014/04/19/obserwatorium-miejskie-propozycje-dla-torunia-przeprojekt-nowe-propozycje/

Reklamy

OBSERWATORIUM MIEJSKIE: Propozycje dla Torunia + PRZEprojekt: Nowe Propozycje

19 Kwi

14

 

Latem 1971 roku, w związku ze zbliżająca się wówczas rocznicą 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, zorganizowany został w Toruniu Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski, którego celem było stworzenie projekty pomników, rzeźb i instalacji uświetniających obchody Wielkiego Jubileuszu Kopernikańskiego. W plenerze trwającym od 27 do 31 lipca 1971, wzięło udział ponad dwudziestu rzeźbiarzy z całej Polski. Uczestniczyli w wykładach na temat historii
i urbanistyki Torunia, zwiedzali jego poszczególne dzielnice, poznawali miasto, obserwowali je. Owocem spotkania artystów z miastem stały się 32 projekty prezentowane na wystawie „Propozycje dla Torunia” w toruńskim BWA w grudniu 1971, z których w następnym roku wybrano 3 i przeznaczono do realizacji. Z okazji obchodów kopernikańskich w 1973 roku także w Bydgoszczy odbył się podobny plener rzeźbiarski (sierpień-wrzesień 1973 r.) zorganizowany
z inicjatywy plastyka Miejskiego Leona Romanowa przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz Zarząd Okręgu Związku Polskich. Celem było wzbogacenie Bydgoszczy w plastykę monumentalną wykonaną we współpracy z zakładami przemysłowymi „Zachem” i „Famor”.

Od lat 60. XX wieku w różnych miastach Polski odbywały się duże plenery artystyczne mające na celu stworzenie oprawy plastycznej miast – były one odpowiedzią artystów na problem dynamicznie zachodzących zmian przestrzeni miast, związanych m.in. z usuwaniem zniszczeń wojennych i intensywną rozbudową mieszkaniową. Niektóre z tego typu wydarzeń zostały znakomicie opracowane, a rzeźby na nich stworzone stanowią do dziś wizytówkę miast (np. Biennale Form Przestrzennych w Elblągu), natomiast plenery naszego regionu zostały niemal całkowicie zapomniane.

„Obserwatorium miejskie: Propozycje dla Torunia” jest rozwinięciem tematu toruńskiego pleneru miejskiego: odpowiada na wychodzącą od lokalnego środowiska artystycznego potrzebę zapoznania się z zapomnianą częścią artystycznej historii regionu, ale także proponuje spojrzenie na plenery z lat 70 w szerszym kontekście. Dziś także istotny i szeroko dyskutowany jest problem dekoracji i zagospodarowania przestrzeni miejskiej i współczesna perspektywa interesuje nas najbardziej. Dlatego projekt obejmuje nie tylko zebranie i opracowanie dokumentacji archiwalnej, ale także żywe skonfrontowanie współczesnychtwórców z całej Polski z wyobraźnią plastyczną i przestrzenną lat 70. Przypomnienie, przemyślenie i ocena dawnych dokonań nastąpi przez powtórzenie pleneru z udziałem współczesnych artystów, którzy będą nawiązywać do języka plastycznego rzeźb z lat 70 i ówczesnego sposobu myślenia przestrzennego, posługując się jednocześnie współczesnymi środkami artystycznymi
i praktykując nowoczesne podejście do przestrzeni miejskiej.

Harmonogram działań:

7-10 sierpnia 2014 r.

4-dniowy plener z udziałem artystów z całej Polski. Uczestnicy pleneru zapoznają się z dokumentacją archiwalną z pleneru toruńskiego i bydgoskiego i zrealizują własne projekty rzeźb dla przestrzeni miejskiej Torunia. W trakcie pleneru zaproszeni artyści współpracować będą z grupą młodych toruńskich twórców pracujących w ramach PRZEprojektu w Centrum Sztuki Współczesnej.

Efektem pracy obu grup będą rzeźby lub inne interwencje w przestrzeni miejskiej, zrealizowane w takiej ilości i skali, na jaką pozwoli ostateczny budżet projektu. Z kolei wszystkie projekty niezrealizowanych prac zostaną zaprezentowane na wspólnej wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej.

listopad-grudzień 2014 r.

Wystawa poplenerowa w Centrum Sztuki Współwczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Projekt realizowany dzięki dotacji Gminy Miasta Toruń oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ObrazekObrazek

Reklamy

Dźwiękowa seria Obserwatorium – DŹWIĘKOWE POSZERZANIE MIASTA

19 Kwi

W ramach Obserwatorium Miejskiego w 2012 stworzyliśmy nowe przestrzenie dźwiękowe w Toruniu – projekt DŹWIĘKOWE POSZERZANIE MIASTA. W rożnych punktach Starego Miasta zostały rozmieszczone nadesłane przez artystów z całego świata nagrania, m.in. z Australii, Kanady, USA, Niemiec, Belgii, Polski, Hiszpanii, Irlandii, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii, a także z Tajwanu, Bangkoku czy Pakistanu. Nagrania terenowe z odległych lokalizacji oraz dźwiękowe impresje słyszane w tkance miasta zostały celowo zaprojektowane tak, by zmienić percepcje miejsc, w których zostały zaprezentowane.

Dźwięki zostały podzielone na bloki tematyczne i były prezentowane w różnych punktach Torunia. Wedle tego podziału we współpracy z net-labelem Pawlacz Perski powstaje seria Obserwatorium dostępna do bezpłatnego odsłuchania na stronach wytwórni.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dźwiękami oraz sylwetkami twórców.

Prace dźwiękowe do osłuchania tu: http://pawlaczperski.org/category/observatory/

Do pobrania także pakiet informacji o artystach i utworach w języku angielskim.

 

Kurator: Pamela Granatowski
Mastering: Mateusz Wysocki
Zdjęcia: Krystian Kujda
Projekt graficzny okładki: Marcin Jankowski
Projekt graficzny strony: Justyna Kociszewska

Produkcja:

Pawlacz Perski net-label & Fundacja smacznego!

pawlaczperski.org

fundacjasmacznego.wordpress.com

 

 

Reklamy