Archiwum | Uncategorized RSS feed for this section

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO): Fundacja smacznego!

25 Maj

Szanowni Państwo,

w dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
W związku z tym przekazujemy Państwu informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa uprawnienia z tym związane. Poniższe zasady będą obowiązywały od dnia 25 maja 2018 r.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie Fundacja smacznego! ul. Podgórna 72A/55 87-100 Toruń (zwana dalej „Administratorem”).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane podczas współpracy z Państwem, w tym podczas korzystania przez Państwa z naszych usług i we wszystkich innych okolicznościach, w których otrzymamy Państwa dane osobowe.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Od chwili wejścia w życie RODO musimy informować Państwa o tym, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby mieli Państwo świadomość, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane.

 

Cele przetwarzania

 

  • Umożliwienie zrealizowania obowiązków wynikających z zawieranych z Państwem umów.

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

  • Przesyłanie materiałów promocyjnych, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora oraz informacji o ofercie Administratora.

 

  • Prowadzenie statystyk i dokonywanie analiz w celu poprawy przez Administratora jakości prowadzonych działań.

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

  • Ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń. Należy zwrócić uwagę, iż Administrator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, a także musi być gotowy na odpieranie ewentualnych roszczeń skierowanych przeciwko niemu. To uprawnia Administratora do przetwarzania danych osobowych także w tym celu.

 

  • Dane mogą być przechowywane dla celów statystycznych, archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 

  • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywanie osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku).

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (m. in. podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie), podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa danych nie będziemy przekazywać poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez czas potrzebny do zrealizowania umów, których Państwo są stroną. Następnie dane przechowywane są przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy – do czasu przedawnienia roszczeń. Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych.

Gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Państwa dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez Administratora oferty, która jest skierowana do osób, których dane są przetwarzane. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w przypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez Administratora aktualizowane lub usuwane.

Jednocześnie, w celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Dobrowolność podania danych

Dane osobowe są nam przekazywane przez Państwa dobrowolnie. Prosimy pamiętać, że nie zobowiązywaliśmy Państwa do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym.

Jednakże dane osobowe mogą być niezbędne do realizacji umów, które z Państwem zawieramy (np. umów autorskich o dzieło), a także do realizacji przysługujących Państwu uprawnień. Brak podania danych skutkować może m.in. niemożliwością wykonania umowy.

Podanie danych może nie być dobrowolne, jeżeli podania danych wymagają przepisy prawa. Wówczas możemy wymagać od Państwa podania innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jak się z nami skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo kierować do nas swoje prośby w związku z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: fundacjasmacznego@gmail.com

 

OBSERWATORIUM MIEJSKIE: ZASOBY część 2 – seminarium + warsztaty terenowe

8 Czer

13254028_494086037450269_2585562239976361020_n

Obserwatorium Miejskie: Zasoby
część 2 // seminarium i warsztaty
Galeria Miłość
10-11 czerwca 2016

Obserwatorium Miejskie jest festiwalem realizowanym w przestrzeni miejskiej Torunia od 2012 roku. Projekt, powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego!, skupia się na zjawiskach peryferyjnych, osobnych i efemerycznych.

Tegoroczna edycja festiwalu miejskiego OM ucieka od przestrzeni i miejsc w kierunku świata rozumianego jako rezerwuar zasobów. Będziemy przyglądać się procesom produkcji, kumulacji, wyczerpywania i niszczenia rzeczy, wiedzy, kapitału. Interesuje nas rzeczywistość rozumiana jako nieustanny przepływ rozmaicie wartościowanej materii. Miasto w tym układzie jest miejscem szczególnej koncentracji różnorakich dóbr, w tym zasobów ludzkich potocznie zwanych ludźmi. Dookoła zaś jest świat rzeczy rozproszonych, opisywanych jako przyroda i rozumianych jako coś-dla-nas. Spróbujemy więc w trakcie procesu badania miasta, wspólnej wymiany wiedzy i generowania produktów artystycznych odnaleźć ukryty wymiar materialności współczesnego życia.

// SEMINARIUM I DYSKUSJA
10 czerwca
godz: 18:00 – 21:00

~ Zasoby – pomiędzy dramatem wspólnego pastwiska a nieograniczoną kreatywnością.

dr Michał Moszyński – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Toruniu

~ Fenomen archiwum we współczesnej humanistyce.

Piotr Bewicz – doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK, studiował na uniwersytecie Le Mirail we Francji, stypendysta Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacji Lanckoronskich w Londynie. Główne zainteresowania badawcze to zwrot archiwalny, współczesna historiografia i pamięć historyczna.

~ Hodowla jeleniowatych w Kosewie Górnym

Paweł Bogdaszewski – ekolog, pracownik Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii w Kosewie Górnym, Polskiej Akademii Nauk

~ Dyskusja „Z czego konstruujemy miasto?”

// WARSZTATY TERENOWE
11 czerwca
godz: 10:00 – 18:00

Objazd badawczy po wybranych miejscach Torunia i okolicy w poszukiwaniu inspirujących rzeczy, ludzi i miejsc.

Uczestnikami będą zaproszeni do projektu artyści oraz każdy chętny po uprzednim kontakcie.

Artyści uczestniczący w projekcie:
Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, od rzeczy skład (Kora Kowalska i Pamela Granatowski), Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła, Michał Połomski, Katarzyna Stępień

Kuratorzy:
Maria Niemyjska / Marcin Zalewski / Natalia Wiśniewska & Piotr Lisowski

~

Organizator:
Fundacja Smacznego! / Fundacja Wybudowania / Galeria Miłość
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OBSERWATORIUM MIEJSKIE 2016: ZASOBY

8 Czer

13335967_10208227472542764_7768426908839912713_n

 

Obserwatorium Miejskie: Zasoby // cześć 1
spotkanie otwierające projekt

Galeria Miłość
05.05.2016, godz 18:00

Spotkanie ma charakter warsztatowy i zapoznawczy, niemniej pozostaje otwarte dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.

Artyści: Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, od rzeczy skład (Kora Kowalska i Pamela Granatowski), Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła, Michał Połomski, Katarzyna Stępień

Kuratorzy: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące piątą edycję „Obserwatorium Miejskiego”. Projekt zakłada rozłożone w czasie działanie – obejmujące spotkania, spacery, dyskusje, ale także seminarium, plener oraz wystawę – oparte na współpracy w interdyscyplinarnym zespole artystów, kuratorów i badaczy różnych dziedzin (biologii, ekologii, ekonomii, socjologii) zogniskowane wokół hasła „zasoby”.

Kategoria zasobów jest obecnie bardzo często używana do naukowego, a także potocznego opisu kluczowych dla człowieka sektorów: gospodarki, zaopatrzenia w energię, ochrony przyrody, itd. Dlatego też dostrzegamy potrzebę podjęcia szerszego humanistycznego i artystycznego namysłu nad tą kategorią.

Projekt zakłada wykorzystanie lokalnego kontekstu Torunia dotykając kwestii życia ludności, estetyki miejskiej, historii lokalnej, itp. W planowanej edycji, mimo, że wybrany został temat uniwersalny, także uwzględniony będzie kontekst lokalny – materiałem do pracy dla artystów będą zasoby lokalne (struktury społeczne, organizacja zasobów komunalnych w Toruniu, problemy ekologiczne regionu, itp.)

Prezentacja wymienionych zjawisk odbędzie się z uwzględnieniem dwóch (w wielu przypadkach nakładających się ze sobą) perspektyw, ważnych dla współczesnej kultury: kontekst makroskali wykorzystanie naukowych badań dotyczących zjawisk zachodzących w makroskali: np. wyczerpywanie zasobów naturalnych na masową skalę, globalne procesy związane ze zmianami klimatycznymi, znaczenie ekonomicznej kategorii zasobów w zarządzaniu dużymi wspólnotami kulturowymi i gospodarczymi (kraj, miasto, międzynarodowa korporacja). Kontekst mikroskali badanie metodami naukowymi i autorskimi (artystycznymi) dróg oddziaływanie zjawisk globalnych na jednostki, obserwacja efektów tych zjawisk w bezpośrednim otoczeniu kulturowym artystów i badaczy oraz uwzględnienie ich empirycznego doświadczenia i specyfiki lokalnego kontekstu, w którym projekt będzie realizowany, obserwacja lokalnych zjawisk przyrodniczych, związanych z regionem problemów ekologicznych czy gospodarczych (np. funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej) i rozważanie ich na tle globalnych zjawisk.

Organizator:
Fundacja smacznego!
Galeria Miłość
Fundacja Wybudowania

PROGRAM Obserwatorium Miejskie 2015: GRANICE

24 Maj

Po pierwszym kwietniowym spotkaniu inauguracyjnym projekt zapraszamy na kolejne, które również pozostają otwarte dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.

Spotkanie inaugurujące czwartą już edycję „Obserwatorium Miejskiego” odbyło się 29.04.2015, o godz 19:00 w Galerii Miłość w Toruniu.

W planach było zaprezentowanie relacji z balansującej pomiędzy turystyką, a dryfem wyprawy na krańce miasta Torunia i dyskusja o koncepcjach granicy, krawędzi i peryferium.

Spotkanie miało charakter warsztatowy i zapoznawczy,  otwarte dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.
PROGRAM

.
11039878_376885082503699_9086605990033071801_o
\\ Spotkanie z mieszkańcami osiedla Stawki
17 czerwca, godz. 18
miejsce: skwer przy ulicy Hallera

Społeczność lokalna próbuje przywrócić ten teren mieszkańcom i poszukuje sprzymierzeńców w procesie odzyskiwania zaniedbanej przestrzeni. Zapraszamy artystów biorących udział w Obserwatorium Miejskim, mieszkańców zainteresowanych sztuką w przestrzeni publicznej oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie na Stawkach. Najważniejsze pytanie spotkania brzmi jakie są wspólne punkty zainteresowania mieszkańców Stawek i artystów? Poszukamy problemów, konfliktów i porozmawiamy o możliwości rozwiązywania ich za pomocą realizacji artystycznych.

\\ Peryferyjność i graniczność miasta – seminarium
18 czerwca, godz 16-21
miejsce: Galeria Miłość

* Centrum – peryferia. Między etnografią, animacją i sztuką – wykład Ewy Chomickiej

* Centra i peryferie życia społecznego mieszkańców stref podmiejskich małych i średnich miast Dolnego Śląska – wykład dr Katarzyny Kajdanek

*Co ogranicza miasto?
Dyskusja / uczestnicy: Konrad Burzyński, dr hab. Katarzyna Kajdanek, Aleksandra Lewandowska, Ewa Chomicka, Anna Stasiak, Tomiasz Jędrak

Ewa Chomicka

Polonistka, etnolożka, animatorka kultury, absolwentka studiów muzealniczych i kuratorskich. Realizatorka projektów badawczych, edukacyjnych, twórczych. Wraz z Tomaszem Rakowskim z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i zespołem Kolektywu Terenowego realizowała projekty „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego” i „Etnografia – animacja – sztuka”, stanowiące próbę zbudowania nowej perspektywy poznawczej i antropologicznej w dyskusji nt. lokalnego rozwoju. Na co dzień pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie koordynuje m.in. program rezydencji artystycznych.

Katarzyna Kajdanek

Adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze lokuje w obszarze socjologii miasta (szczególnie interesuje się  procesem suburbanizacji) i socjologii wsi (uwagę  poświęca rozwojowi wielofunkcyjnemu wsi). Autorka dwóch książek o współczesnej suburbanizacji w Polsce: Pomiędzy  miastem a wsią oraz Suburbanizacja po polsku.

Aleksandra Lewandowska

Absolwentka geografii, ochrony środowiska i filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie doktorantka w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, jej zainteresowanie badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z geografią miasta, geografią społeczno-ekonomiczną, ekologią miasta, rozwojem zrównoważonym i ochroną środowiska

Anna Stasiak

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Przedmiotem działania MPU jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonywanie studiów, analiz i koncepcji dotyczących rozwoju przestrzennego Torunia.

Konrad Burzyński

Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej zajmujący się młodzieżą z osiedla socjalnego na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Zajmuje się edukacją, a także krytyką muzyczną.

Tobiasz Jędrak

Urodzony w 1985 r interdyscyplinarny twórca. Studiował  teatrologię  i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej ASP, gdzie obronił  pracę  dyplomową Wszystkie domy Jana Sohlego (fragmenty). Obecnie jest studentem Wydziału Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spaceru jako medium artystycznego. Aktywnoś ć  twórcza Jędraka wynika z traktowania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru. Obiekty małej architektury stają  się  dla niego instrumentami muzycznymi, a miejsca porzucone i peryferyjne stanowią  punkt wyjśc i a
do projektowania tras, którymi przeprowadzani są zaproszeni ludzie

\\ Warsztaty terenowe
19-20 czerwca
miejsce: pogranicza Torunia

Podczas dwóch kolejnych dni zapraszamy na warsztat w terenie, gdzie wybierzemy się wraz z artystami i zainteresowanymi osobami w miejsca na pograniczu Torunia w celu rekonesansu i głębszemu wejściu w interesującą nas przestrzeń.

Artyści uczestniczący w projekcie:
Piotr Bujak, Magdalena Kosek, Katarzyna Malejka, Dominik Stanisławski, Tytus Szabelski, Magdalena Węgrzyn

31 lipca – 2 sierpnia – plener artystyczny
22 sierpnia – wystawa podsumowująca plener w Galerii Miłość

OBSERWATORIUM MIEJSKIE 2015: GRANICE

24 Maj

11161731_367462050112669_6197357004692798974_o

W tegorocznej edycji „Obserwatorium miejskiego: Granice” Fundacja Smacznego! planuje poszukiwania artystyczne poza obszarem centrum miasta. Projekt zakłada artystyczne badanie miejsc znaczących dla obecnego i przyszłego charakteru Torunia jako miasta rozwijającego się i zmieniającego także poza obszarem Starówki. Zaproszeni artyści z terenu całej Polski, wraz ze specjalistami z dziedziny antropologii, urbanistyki i ekologii, podejmą się twórczej analizy i komentarza na temat peryferyjnych i granicznych dzielnic Torunia. Przeniesiemy twórczość artystyczną w miejsca na co dzień jej pozbawione, osadzając „Obserwatorium” w unikalnym kontekście miejskim. Zarazem podjęty temat rozlewania się miast i peryferii od kilku lat stale gości w rozważaniach nad przyszłością miast polskich, rozwoju krajobrazu kulturowego oraz związanych z tym szans i zagrożeń.

W założeniu projektu nie dominuje czysto logistyczne, pragmatyczne spojrzenie na dzielnice peryferyjne. Chodzi raczej o zastanowienie się nad ich potencjałem kulturotwórczym, a także o zbadanie ich charakteru: celem projektu będzie przeanalizowanie dlaczego w określonych warunkach historyczno-kulturowych, tak a nie inaczej wspomniane dzielnice się ukształtowały, w jakim kierunku przebiega ekspansja miasta i dlaczego; jakie miejsce zajmują te dzielnice w miejskim organizmie. Większość działań kulturalnych odbywa się w centrum miasta – tam mieszczą się zarówno publiczne instytucje kultury, jak również tam działa duża część organizacji pozarządowych. Brakuje działań sprzyjających poznawaniu dzielnic oddalonych od centrum – często pozostają one białą plamą na mapie także dla wieloletnich mieszkańców Torunia. Projekt jest odpowiedzią fundacji smacznego! na ten stan rzeczy. Zrealizowane w jego ramach badania i prace artystyczne dadzą wielu odbiorcom możliwość poznania i docenienia miejskich peryferiów, a mieszkańcom tych dzielnic pozwolą spojrzeć świeżym okiem na ich miejsce zamieszkania.

Zapraszamy do śledzenia rozwoju projektu w tym roku i wypatrywania rogatek miasta!

Organizator:
Fundacja smacznego!
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/
Galeria Miłość

Kuratorzy:
Maria Niemyjska // Marcin Zalewski // Galeria Miłość

Fotorelacja wernisażu + Katalog do wystawy poplenerowej Propozycje dla Torunia | CSW Toruń | 14-30 XI 2014

24 Maj

PROPOZYCJE-PLAKAT_MEDIUM

KATALOG DO POBRANIA [PDF]

Propozycje dla Torunia_2014_Obserwatorium Miejskie_Fundacja smacznego

Fotorelacja z wernisażu wystawy:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.636848186420427.1073741840.394423040662944&type=3

10644521_750764051644217_6901280324960165555_n

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.636848186420427.1073741840.394423040662944&type=3

Wernisaż poplenerowej wystawy | Obserwatorium Miejskie: Propozycje dla Torunia + PRZEprojekt: Nowe Propozycje

1 List

IMG_3312

Wystawa presentująca prace i projekty prac powstałe podczas trwania pleneru artystycznego w dniach 7-10 sierpnia 2014 w Toruniu. Podsumowanie tegorocznych edycji projektów Obserwatorium Miejskie oraz PRZEprojekt.
_____

Artyści:
Karolina Freino, Małgorzata Szymankiewicz, Szymon Kobylarz, Krystian Truth Czaplicki, Łukasz Surowiec, Adam Witkowski, Veronika Barankova, Magdalena Kosek, Bogna Morawska, Mariusz Pacek, Agata Polny , Katarzyna Stępień, Alicja Szukuć, Dorota Hadrian, Julia Lubiejewska

Kuratorzy: Cezary Lisowski, Marta Kołacz, Piotr Lisowski
Współpraca: Maria Niemyjska
_____

Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej ‚Znaki Czasu’ (parter: niecka CSW) potrwa do 30 listopada 2014.
Wystawie towarzyszyć będzie publikacja – katalog.

Serdecznie zapraszamy!

_____

Organizatorzy:
Fundacja smacznego (tasty! Foundation)
CSW Toruń
PRZEprojekt

Partnerzy:
Gmina Miasta Toruń
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Patronat:
Kulturalny Toruń
Platforma Kultury
Mapa Kultury
kulturaonline.pl
Menażeria

______

Projekt Obserwatorium Miejskie: Propozycje dla Torunia jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

DOŁĄCZ do wydarzenia na Facebook’u.

Ogłaszamy artystów OBSERWATORIUM MIEJSKIEGO 2014

19 Czer

Oto oficjalna lista artystów, którzy wezmą udział w tegorocznym Obserwatorium Miejskim 2014: PROPOZYCJE dla Torunia:

^ Karolina Freino
^ Małgorzata Szymankiewicz
^ Szymon Kobylarz
^ Krystian Truth Czaplicki
^ Łukasz Surowiec
^ Adam Witkowski

 

Niedługo przedstawimy bliżej sylwetki twórców biorących udział w tegorocznym plenerze artystycznym.

Zachęcamy do śledzenia wpisów!

 

POSZUKUJEMY zwinnych rąk! | Obserwatorium Miejskie: Propozycje dla Torunia

1 Maj

Obrazek

 

⚥ Jeśli lubisz warzywa/owoce i poranne krzątanie się w kuchni w warunkach plenerowych, a co ważniejsze masz chwilę czasu, żeby nam pomóc w czasie trwania tegorocznej edycji festiwalu Obserwatorium Miejskie – ZAPRASZAMY!

Szukamy wolontariuszy do współpracy przy pracach okołofestiwalowych, nie tylko kuchennych.
Sami jeszcze nie wiemy dokładnie jakich, więc przygoda na pewno zapewniona! 

Czas: czerwiec – lipiec – sierpień 2014
Miejsce: Toruń

ZGŁASZAJ SIĘ, PYTAJ
pod e-mail: fundacjasmacznego@gmail.com
z dopiskiem w tytule: ‚WOLO | OM: 2014’

Napisz kilka słów o sobie oraz o tym dlaczego chcesz nam pomóc, jaki w tym widzisz cel dla siebie.

ϟ Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca!

ϟ Spotkanie organizacyjne: TBA.

Więcej o festiwalu tutaj: https://fundacjasmacznego.wordpress.com/2014/04/19/obserwatorium-miejskie-propozycje-dla-torunia-przeprojekt-nowe-propozycje/

OBSERWATORIUM MIEJSKIE: Propozycje dla Torunia + PRZEprojekt: Nowe Propozycje

19 Kwi

14

 

Latem 1971 roku, w związku ze zbliżająca się wówczas rocznicą 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, zorganizowany został w Toruniu Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski, którego celem było stworzenie projekty pomników, rzeźb i instalacji uświetniających obchody Wielkiego Jubileuszu Kopernikańskiego. W plenerze trwającym od 27 do 31 lipca 1971, wzięło udział ponad dwudziestu rzeźbiarzy z całej Polski. Uczestniczyli w wykładach na temat historii
i urbanistyki Torunia, zwiedzali jego poszczególne dzielnice, poznawali miasto, obserwowali je. Owocem spotkania artystów z miastem stały się 32 projekty prezentowane na wystawie „Propozycje dla Torunia” w toruńskim BWA w grudniu 1971, z których w następnym roku wybrano 3 i przeznaczono do realizacji. Z okazji obchodów kopernikańskich w 1973 roku także w Bydgoszczy odbył się podobny plener rzeźbiarski (sierpień-wrzesień 1973 r.) zorganizowany
z inicjatywy plastyka Miejskiego Leona Romanowa przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz Zarząd Okręgu Związku Polskich. Celem było wzbogacenie Bydgoszczy w plastykę monumentalną wykonaną we współpracy z zakładami przemysłowymi „Zachem” i „Famor”.

Od lat 60. XX wieku w różnych miastach Polski odbywały się duże plenery artystyczne mające na celu stworzenie oprawy plastycznej miast – były one odpowiedzią artystów na problem dynamicznie zachodzących zmian przestrzeni miast, związanych m.in. z usuwaniem zniszczeń wojennych i intensywną rozbudową mieszkaniową. Niektóre z tego typu wydarzeń zostały znakomicie opracowane, a rzeźby na nich stworzone stanowią do dziś wizytówkę miast (np. Biennale Form Przestrzennych w Elblągu), natomiast plenery naszego regionu zostały niemal całkowicie zapomniane.

„Obserwatorium miejskie: Propozycje dla Torunia” jest rozwinięciem tematu toruńskiego pleneru miejskiego: odpowiada na wychodzącą od lokalnego środowiska artystycznego potrzebę zapoznania się z zapomnianą częścią artystycznej historii regionu, ale także proponuje spojrzenie na plenery z lat 70 w szerszym kontekście. Dziś także istotny i szeroko dyskutowany jest problem dekoracji i zagospodarowania przestrzeni miejskiej i współczesna perspektywa interesuje nas najbardziej. Dlatego projekt obejmuje nie tylko zebranie i opracowanie dokumentacji archiwalnej, ale także żywe skonfrontowanie współczesnychtwórców z całej Polski z wyobraźnią plastyczną i przestrzenną lat 70. Przypomnienie, przemyślenie i ocena dawnych dokonań nastąpi przez powtórzenie pleneru z udziałem współczesnych artystów, którzy będą nawiązywać do języka plastycznego rzeźb z lat 70 i ówczesnego sposobu myślenia przestrzennego, posługując się jednocześnie współczesnymi środkami artystycznymi
i praktykując nowoczesne podejście do przestrzeni miejskiej.

Harmonogram działań:

7-10 sierpnia 2014 r.

4-dniowy plener z udziałem artystów z całej Polski. Uczestnicy pleneru zapoznają się z dokumentacją archiwalną z pleneru toruńskiego i bydgoskiego i zrealizują własne projekty rzeźb dla przestrzeni miejskiej Torunia. W trakcie pleneru zaproszeni artyści współpracować będą z grupą młodych toruńskich twórców pracujących w ramach PRZEprojektu w Centrum Sztuki Współczesnej.

Efektem pracy obu grup będą rzeźby lub inne interwencje w przestrzeni miejskiej, zrealizowane w takiej ilości i skali, na jaką pozwoli ostateczny budżet projektu. Z kolei wszystkie projekty niezrealizowanych prac zostaną zaprezentowane na wspólnej wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej.

listopad-grudzień 2014 r.

Wystawa poplenerowa w Centrum Sztuki Współwczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Projekt realizowany dzięki dotacji Gminy Miasta Toruń oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ObrazekObrazek